QSG B Transform

อบรมริหารงานบุคคลและการจัดการ
การฝึกอบรม บริหารงานบุคคลและการจัดการ
 • บริหารงานบุคคลและการจัดการ
 • การบริหารงานและการจัดทำแบบฟอร์มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างทัศนคติ แรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงาน
 • วิธีการพัฒนาตนเองในการทำงานและความก้าวหน้าในองค์กร
 • เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • การบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชน
 • E.Q. (Emotional Quotient) เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บังคับบัญชา
 • หลักสูตรการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • จิตวิทยาการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • บริหารสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ
 • Balanced Scorecard & KPls
 • การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาองค์การเพื่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com