QSG B Transform

BOSPITAL - Business Check up

BOSPITAL - Business Check up

บริการใหม่จาก QSG B Transform ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

ที่จะช่วยประเมินสุขภาพธุรกิจ ลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ของท่านด้วยทีมงานวิทยากรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ กว่า 18 ปี