QSG B Transform

BRCGS Food safety

ที่ปรึกษาระบบ BRC Food Safety

          BRC (British Retail Consortium) Food Issue 8 คือ มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลที่เกิดจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ขยายข้อกำหนดสำหรับการติดตามด้านสภาวะแวดล้อมเพื่อสะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้น

          หลักสูตร BRC Food Issue 8 เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ BRC Food Issue 8

  • ธุรกิจอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหาร ร้านอาหาร หรือ ในห่วงโซ่อาหาร Food Chain
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email :qsgbtransform@gmail.com