QSG B Transform

Public Training Online ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

Public Training Online

ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก(พร้อมใบรับรอง Cerfiticate)
ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจาก พลาสติก (ฉบับร่าง)หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ ของ กระบวนการผลิต พลาสติกแปรใช้ใหม่ และ ความปลอดภัย ของ เม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่สำหรับ วัสดุสัมผัอาหาร

อบรมออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team 

(Work For Home ก็เข้าร่วมได้)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 – โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากพลาสติก
 – โรงงานผลิตอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
 – โรงงานอาหารที่ส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป (EU)

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
– ข้อมูลสำคัญที่ผู้ผลิต อาหาร และบรรจุภัณฑ์ ต้องรู้
– หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ ของ กระบวนการผลิต และ ความ ปลอดภัย ของ เม็ดพลาสติกแปรใช้ใหม่ สำหรับ วัสดุสัมผัสอาหาร
– การทบทวน ป.สธ. 295 & การอนุญาตภาชนะบรรจุพลาสติกที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล
– แนวทางการกำกับดูแลภาชนะพลาสติกที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล
– รายละเอียด (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก
– สรุปการเปลี่ยนแปลง ป.สธ. 295 ใน (ร่าง) ป.สธ. ฉบับใหม่
– แนวทางการตรวจประเมินของ Auditor 
– เอกสาร และหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อขอการรับรอง
– การประเมินประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต พลาสติกแปรใช้ใหม่
– ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชั้นกีดขวาง (functional barrier)
– การศึกษาการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนสู่อาหาร
– วันที่มีผลบังคับใช้ ป.สธ. ฉบับใหม่

ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจาก พลาสติก 
– ข้อมูล เกี่ยวกับ ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก สหภาพยุโรป
– ที่มาของ ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
– รายละเอียด ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
– ผลกระทบ ของ ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก ต่อภาคธุรกิจ
– ตัวอย่างการคำนวณภาษี
– หลักฐาน แสดงปริมาณ Recycle ในบรรจุภัณฑ์
– ระบบมาตรฐานทีเกี่ยวข้องกับ ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
– สามารถยกเว้นการจ่าย ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากกรณีไหนได้บ้าง

พบกันวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 – 16.00น.
(6 ชม.เต็มๆ เนื้อหาแน่น) 
ถาม-ตอบ สดๆกับวิทยากร ทุกข้อปัญหาที่สงสัย
 
!!พิเศษ ผู้เข้ารวมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม 

ราคาพิเศษจากปกติ 15,000.-/บริษัท
เหลือเพียง 3,990.- / บริษัท  
รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 10 บริษัท
ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
**จำกัดใบ Cerfiticate 5 ใบ/บริษัท** 

ราคาพิเศษสำหรับ 1 ท่าน
เหลือเพียง 1,590.-/ท่าน

บรรยายโดย
อาจารย์ อภิรัตน์  เทียมเดช
หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food Safety

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Phone : 02-297-0090
Mobile : 096-881-2016 (คุณกวาง)
                   086-322-8834 (คุณรินเบียร์)
Email : qsgbtransform@gmail.com
Line ID : mkt.qsg

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
*ปิดรับสมัครวันสุดท้าย 19 พฤษภาคม 2565