QSG B Transform

Service Site Master File (SMF) สำหรับมาตรฐาน GDP

Service Site Master File (SMF) สำหรับมาตรฐาน GDP

สำหรับมาตรฐาน GDP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา
สำหรับผู้รับอนุญาต ผลิตหรือผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือสั่งยา
แผนปัจจุบันเข้ามาในประเทศ

หากคุณเป็นผู้ที่จะต้องส่งเอกสาร Site Master File :SMF
ภายใน วันที่ 3 กันยายน 2564
หากไม่มีคนเขียนเอกสาร เรายินดีทำให้

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
-เอกสาร Site Master File (SMF)
-จัดทำเอกสารให้ Self Assessment Checklist กรตรวจ
-จัดทำแบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง (Risk Assessment)
-จัดทำเอกสารเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ทำได้จริง เตรียมพร้อมขอการตรวจรับรอง GDP