QSG B Transform

หลักสูตรการฝึกอบรม Online(Zoom Class) /In-House

บริการ การฝึกอบรมจาก QSG B Transform ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอบรมและที่ปรึกษาระบบมาตรฐานต่างๆ นานกว่า 18 ปี ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าหลักสูตรที่ทางเราออกแบบมาสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถนำไปประยุกต์และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยวิทยากรณ์ของเรามีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยตรง และสามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม