QSG B Transform

อบรมประเมินความเสี่ยง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศการอบรมประเมินความเสี่ยงในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015และ ISO 14001:2015  บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

ว่าด้วยการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ไว้วางใจให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานระบบมาตรฐานของท่าน