QSG B Transform

อบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHP/HACCP และ ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขฉบับที่ 420 "น้ำส้ม ศิริชิน"

Previous
Next

ภาพบรรยากาศการอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHP/HACCP และประกาศกระทรวงสาธารณะสุขฉบับที่ 420 ให้กับธุรกิจผลิตน้ำผลไม้ “น้ำส้ม ศิริชิน”

ให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยด้านอาหาร และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงาน ให้พนักงานมีความใส่ใจในการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดกับธุรกิจอาหาร

GHP / Good Hygiene Practice(s) เป็นอย่างไร

GHP ย่อมาจาก Good Hygiene Practice(s)หมายถึงระบบฐานรากที่โรงงานผลิตอาหาร หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ใน
ห่วงโซ่อาหารน่าจะนำไปปรับใช้ ซึ่งจะสามารถสนองตอบแนวนโยบายของหน่วยงานอนามัยโลกที่อยากให้อาหาร
มีความปลอดภัยตั้งแต่ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ กระทั่งถึงโต๊ะอาหาร ที่เรียกว่า

“FARM TO TABLE” หรือ “FARM TO FALK”

แม้ผู้ประกอบกิจการในห่วงโซ่อาหารเพิกเฉย ไม่ควบคุมการทำงานให้ดีก็จะสามารถทำให้อาหารที่ถึงลูกค้า
มีอันตรายได้ในทุกขั้นตอน รวมทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น องค์การอนามัยโลก ก็เลยตั้งคณะกรรมการ Codex ขึ้นมา
เพื่อเขียนข้อแนะนำสำหรับในการปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารนำไปปฏิบัติ รวมทั้งให้บริษัทผู้ตรวจประเมิน
ที่ได้รับอนุญาตเข้าตรวจประเมิน ถ้าผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่ทำตามก็ไม่อาจจะได้รับการยืนยัน และไม่สามารถแสดง
เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ที่สินค้าอาหารได้

ซึ่งเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์นั้นจะมีผลให้ให้ผู้ซื้อเชื่อมั่นได้ว่า ถ้าหากเลือกซื้อของกินจากสินค้าที่ได้รับการยืนยัน
มาตรฐาน GHP แล้ว จะสามารถมั่นอกมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่ทำให้เป็นอันตรายกับตัวเอง
หรือผู้ที่ท่านรัก