QSG B Transform

หลักสูตรการฝึกอบรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง ตาม มอก. 18001
 • หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกของพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตรการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ
 • หลักสูตรเทคนิคการตรวจความปลอดภัย
 • หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • หลักสูตรการควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี
 • หลักสูตรกายศาสตร์ในสถานที่ทางาน
 • หลักสูตรแนวปฏิบัติการป้องกันโรคจากการทำงาน
 • การพัฒนากิจกรรมความปลอดภัยแบบยั่งยื่น
 • วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • อุบัติเหตุเป็น ‘‘0’’ โดยวิธี KYT
 • การควบคุมมลพิษจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • การใช้ปั่นจั่น/เครน อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 • ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร/เครื่องมือ
 • การขับรถ FORK LIFT อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 • พ.ร.บ. โรงงานที่ผู้บริหารควรทราบ…เพื่อเตรียมพร้อมต่อการตรวจจากภาครัฐที่กำลังดำเนินการ
 • หลักการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสารเคมี/วัตถุอันตราย
 • การปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยรูปแบบ WISE TECHNIQUE
 • การบริหารงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ
 • เทคนิคและวิธีการเขียนแผนความปลอดภัยประจำปี
 • การจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงาน
 • หลักการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ PPE
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com