QSG B Transform

ที่ปรึกษา BSCI Business Social Compliance Initiative

ที่ปรึกษาระบบ amfori BSCI

        การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การควบคมสภาพแวดล้อมในการผลิตเพื่อป้องกันอันตรายตามความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

        หลักสูตร ข้อกำหนด amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative) เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative)

กลุ่มเป้าหมาย

  • โรงงานอุตสาหกรรม และบริการที่มีนโยบายการดูแลสวัสดิการพนักงาน
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com