1. ดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน GLOBAL G.A.P. และ เอกสารรายการตรวจจาก หน่วยเอกสาร หรือ ตามลิ้งค์ บนหน้าเวปเพจมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง(ดูที่ ลิ้งค์ด้านขวามือ)

      2. เปรียบเทียบข้อเสนอจากหน่วยรับรองในประเทศของท่าน ลงทะเบียนทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง และ รับหมายเลขจีจีเอ็น พบกับรายชื่อหน่วยตรวจที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการของ GLOBAL G.A.P.

      3. ทำแบบประเมินตนเองให้เสร็จตามเอกสารรายการตรวจ และระบุถึงจุดทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องและแก้ไขให้เรียบร้อยที่ปรึกษาฟาร์มของ GLOBAL G.A.P. ผู้ซึ่งได้รับการฝึกและได้รับอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาฟาร์ม สามารถให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อตรวจประเมิน พบกับรายชื่อที่ปรึกษาฟาร์มได้

      4. จัดเตรียมการนัดหมายกับหน่วยตรวจที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบครั้งแรก ณ สถานที่จริง

      5. เมื่อใดที่คุณปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน คุณจะได้รับประกาศนียบัตร การรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบบูรนาการ GLOBAL G.A.P. (IFA) ในพื้นฐานและขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอายุการรับรอง 1 ปี