QSG B Transform

Cover ghp
ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Codex GHPs

GMP คืออะไร? เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด
หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9001 อีกด้วย

ปัจจุบัน GMP กำลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ GHPs (Good Hygiene Practice) มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งทาง QSG B Transform ก็เป็นที่ปรึกษาในระบบ Codex GHPs เช่นเดียวกัน ซึ่ง Codex GHPs นั้น ได้ถูกยกระดับจาก GMP ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการผลิตอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากบางครั้ง GMP นั้นในบางกิจกรรมหรือธุรกิจไม่เหมาะสม เช่นกิจกรรมการผลิตอาหารของกลุ่มชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบังคับใช้กฎหมาย GMP เพื่อให้การผลิตอาหารของกล่มชุมชน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน

ทำไมบริษัทของท่านถึงต้องการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Codex GHPs?

หากบริษัทของท่านมีระบบ Codex GHPs อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการของทางที่ปรึกษาทั้งหมด แต่หากท่านเป็นโรงงานขนาดเล็กที่กำลังจะก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล แต่ยังขาดในเรื่องของทรัพยากรณ์บุคคลที่จะมาจัดการระบบมาตรฐาน กระบวนการผลิต การจัดการเอกสาร ขาดผู้มีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างโรงงาน และเล็งเห็นว่าไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำ ท่านจึงจำเป็นต้องมีกลุ่มผู้มีความรู้และความเข้าใจในระบบของมาตรฐานนี้อย่างแท้จริง นั่นคือที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Codex GHPs เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะเข้าสู่มาตรฐานและได้รับการรับรองจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้ 

บริษัท QSG B Transform เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่รวบรวบผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น Codex GHPs  ร่วมถึงระบบ Food Safety อื่น ๆ เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษากับลูกค้าร่วมถึงจัดทำระบบดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มต้นจนกว่าลูกค้าจะได้รับมาตรฐานรับรอง กว่า 18 ปีที่ผ่านมามีลูกค้าเข้าใช้บริการกับทางบริษัท กว่า 900 บริษัท ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศทั้งในและนอกประเทศ ช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับใบรับรองมาแล้วกว่า 1,000 ใบรับรอง และไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าระหว่าการใช้บริการ นั่นทำให้มั่นใจได้ว่าถ้าคุณรับเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทของท่านแล้ว ทางเราก็จะช่วยให้บริษัทของท่านได้รับระบบที่สามารถใช้ได้จริง และดูแลท่านจนกว่าจะได้ใบรับรองอย่างแน่นแน

ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Codex GHPs

ที่ปรึกษาระบบ Codex GHPs ของบริษัท QSG B Transform เปิดดำเนินงานมากแล้วกว่า 18 ปี ทางเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องขององค์ความรู้การจัดการเอกสาร ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินงานและได้รับการรับรองเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน นำระบบมาตรฐานใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการงานที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน Codex GHPs

1.โปรแกรมที่ปรึกษาระบบ Codex GHPs

ทางทีมงานจะเข้าไปช่วยองค์กรจัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้น โดยการสำรวจเอกสารเดิม รวมถึงกระบวนการที่บริษัทมีอยู่ มารวมกับสิ่งที่ข้อกำหนดต้องการเพิ่มเติมเช่น การปรับปรุงโครงสร้างโรงงาน การวิเคราะห์หาจุดอันตราย และอื่น ๆ

2. ที่ปรึกษา Codex GHPs 

กรณีมีโรงงานอยู่แล้ว ทางบริษัทสามารถเป็นที่ปรึกษาในการทำระบบทั้ง Codex GHPs ตั้งแต่เริ่มต้น อบรมพนักงาน จัดระบบที่เกี่ยวข้องเช่น กระบวนการรับวัตถุดิบ รวมถึงสอนการทำแบบฟอร์มในการดำเนินการ เช่นขั้นตอนปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารคุณภาพ

3. ที่ปรึกษาระบบเฉพาะการขยายขอบเขตการรับรอง

ในกรณีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Codex GHPs ต้องการขยายขอบเขตขอการรับรองเช่น ต้องการให้ระบบคลอบคลุมแผนกต่าง ๆ หรือ Site งานอื่นๆ รวมถึง อบรม Internal audit และ จัด Pre-audit โดยการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร และ ความซับซ้อนของส่วนขยาย

  • ธุรกิจอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารร้านอาหาร หรือในห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหาร

ลูกค้าที่ไว้ใจ

สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com