QSG B Transform

ที่ปรึกษา-ISO45001

ที่ปรึกษาระบบ ISO45001

        การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การควบคมสภาพแวดล้อมในการผลิตเพื่อป้องกันอันตรายตามความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

        หลักสูตร ข้อกำหนด ISO45001:2018 (Occupational health and safety management systems) เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ ISO45001:2018 (Occupational health and safety management systems)

 

กลุ่มเป้าหมาย
      o โรงงานอุตสาหกรรม และบริการที่มีนโยบายการรักษาความปลอดภัยในองค์กร

 

 

สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com