QSG B Transform

Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs หรือ Sustainable Development Goals 

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 🌳

(Sustainable Development Goals: SDGs) 🌎

.

ถ้าถามว่า คุณรักโลก หรือไม่ คุณตั้งใจที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นหรือไม่

เชื่อว่า คำตอบของทุกคน คือ “ใช่” 100%

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง

สภาพแวดล้อมของ โลกใบปัจจุบันนี้ กลับเลวร้ายมากขึ้น

และกระทบกับเรา และคนที่คุณรักมากขึ้น

จนถึงจุดที่เราไม่สามารถกลับไปสู่โลกใบเดิมได้อีกต่อไป

ถ้ามีวิธีการง่าย ๆ มาเสนอ โดยที่คุณไม่ต้องมีเวทมนต์อะไร

เพื่อให้คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ คุณจะทำหรือเปล่า ?

.

วิธีการง่าย ๆ นี้เป็นกิจกรรมที่จะรักษาโลกใบนี้ ถูกเรียกว่า SDGs Sustainable Development Goals

โดยมีให้เราเลือกถึง 17 ด้านที่เราอยากทำให้โลกนี้ดีขึ้น

SDG 17 Goals จะช่วยนำทางให้เรา เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต และ

พลิกบทบาทของคุณให้เป็นที่ยอมรับในสมาคมโลก

ในฐานะผู้เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตให้น่าอยู่ขึ้นอย่างยั่งยืน

อย่าปล่อยให้ใครมาทำลายอนาคตของพวกเรา

เริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้ กับพวกเรา QSG

.

เพราะสองมือของคุณสามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบได้

อยู่ที่คุณ เป็นคนตัดสินใจ

เพราะเรา “มีโลกเพียงใบเดียว” No Second Planet

 

SDGs หรือ Sustainable Development Goals คืออะไร

คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ถูกกำหนดโดยสหประชาชาติ (UN) เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในปี 2030 โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้หลักการสามองค์ประกอบหลักคือ “People, Planet, Prosperity” เพื่อเน้นความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 เป้าหมาย ที่แบ่งออกเป็นหลายๆ ด้าน ดังนี้

No Poverty (ไม่มีความยากจน)
No Poverty หมายถึง การลดความยากจนในโลก โดยการให้โอกาสและเข้าถึงทรัพยากรสำคัญ เช่น การจัดสิทธิที่ดิน การศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าไม่มีคนต้องเผชิญกับความยากจนและขาดแคลนทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันและยั่งยืนได้ในที่สุด

Zero Hunger (ไม่มีความหิว)
Zero Hunger หมายถึง การปราบปรามปัญหาความหิวในโลก โดยการให้การเข้าถึงอาหารสูงสุดและสัมพันธภาพที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าไม่มีคนต้องเผชิญกับความหิวและการยังคงเจริญเติบโตของการผลิตอาหารยังคงมีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่เข้าขัดกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์แต่ละคนสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นอยู่ได้เท่าที่จำเป็น

Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
Good Health and Well-being หมายถึง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยการให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสุดและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง การเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการสูง การตั้งค่าระบบสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์แต่ละคนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

Quality Education (การศึกษาที่มีคุณภาพ)
Quality Education หมายถึง การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับทุกคน โดยการให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงชีวิตและการทำงานในสังคม โดยเป้าหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาของชุมชนและสังคมของเราในอนาคต

Gender Equality (เท่าเทียมกันทางเพศ)
Gender Equality หมายถึง เท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่งหมายความว่าต้องไม่มีการตัดสินใจใดๆ ที่เน้นจากเพศของบุคคล มีการเปิดโอกาสให้เพศทั้งสองมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมในทุกด้าน เช่น การเข้าถึงการศึกษา การทำงาน การเข้าถึงบริการสุขภาพ การเข้าถึงทรัพยากรและการบริการอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้สังคมมีความเท่าเทียมในทุกด้านและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาของชุมชนและสังคมของเราในอนาคต

Clean Water and Sanitation (น้ำประปาและสุขอนามัยที่ดี)
Clean Water and Sanitation หมายถึง การมีน้ำประปาและสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคน โดยการให้การเข้าถึงน้ำประปาและสุขอนามัยที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้น้ำ ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโรค เพิ่มโอกาสในการพัฒนาของชุมชนและสังคม และช่วยลดปัญหาการเข้าถึงน้ำที่เพียงพอในภาพรวมของโลก

Affordable and Clean Energy (พลังงานราคาประหยัดและสะอาด)
Affordable and Clean Energy หมายถึง การให้พลังงานที่มีราคาไม่แพงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคน โดยการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานทดแทนและพลังงานที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อให้เกิดโรคภัย

Decent Work and Economic Growth (การทำงานที่เหมาะสมและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน)
Decent Work and Economic Growth หมายถึง การเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจและการสร้างงานที่มีคุณภาพสูง โดยการสร้างงานที่มีอัตราการเติบโตสูงและสร้างงานใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

Industry, Innovation and Infrastructure (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และพื้นฐานการสร้างสรรค์)
Industry, Innovation and Infrastructure หมายถึง การสร้างอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืนและการนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นฐานสำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Reduced Inequalities (ลดความไม่เท่าเทียม)
Reduced Inequalities หมายถึง การลดความไม่เท่าเทียมกันของทุกกลุ่มคนในสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยการลดการกีดกันทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา

Sustainable Cities and Communities (เมืองที่ยั่งยืนและชุมชนที่ยั่งยืน)
Sustainable Cities and Communities หมายถึง การสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนและมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และลดการปล่อยสารพิษที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

Responsible Consumption and Production (การบริโภคและการผลิตที่รับผิดชอบ)
Responsible Consumption and Production หมายถึง การบริโภคและการผลิตอย่างมีส่วนร่วมและรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและลดการสร้างขยะและการปล่อยสารพิษที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และเพิ่มการรีไซเคิลวัสดุเพื่อลดการใช้ทรัพยากร

Climate Action (การทำสิ่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
Climate Action หมายถึง การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันการทรุดโทรมของโลก โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

Life Below Water (ชีวิตใต้น้ำ)
Life Below Water หมายถึง การปกป้องและใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางทะเล และช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยการลดการปนเปื้อนและการทำลายของมนุษย์ในทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

Life on Land (ชีวิตบนผืนดิน)
Life On Land หมายถึง การจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าไม้และพันธุ์สัตว์ที่มีอยู่บนผืนดินให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียป่าไม้และการสิ้นสุดของสัตว์ป่า และช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ที่มีชีวิตอยู่บนผืนดิน โดยการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและการลดการทำลายของมนุษย์ในพื้นที่ป่าไม้

Peace, Justice and Strong Institutions (ความสงบและความยุติธรรมที่แข็งแกร่ง)
Peace, Justice, and Strong Institutions หมายถึง การสร้างสันติภาพและความยุติธรรมและสถาบันที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและเพิ่มโอกาสในการพัฒนา โดยการลดความรุนแรงและการเข้าถึงการยุติธรรม และการสร้างสถาบันที่มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

Partnerships for the Goals (พันธมิตรเพื่อเป้าหมาย)
Partnerships for the Goals หมายถึง การสร้างพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียม โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรสังคมฯ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบรรลุเป้าหมาย SDGs จำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน หรือกลุ่มชุมชน โดยต้องมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการและประเมินผลของการปฏิบัติตามเป้าหมาย SDGs ได้เป็นอย่างดี