QSG B Transform

ที่ปรึกษาระบบ มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)

มาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001) คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน  เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com