Categories
consult food safety Services

FAMI-QS

ที่ปรึกษาระบบ FAMI-QS (Feed Additives and PreMixtures Quality System )

FAMI-QS เป็นระบบมาตรฐานที่มีขอกำหนดในการควบคุมระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำหรับสัตว์ โดยกลุ่มประเทศ EU ทีมีนโยบายในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารและอาหารของสัตว์

     โดยที่ปรึกษาด้านระบบ FAMI-QS จะดำเนินงานโดยจัดการระบบตามกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อควบคุมอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าหรือจำหน่าย หรือแม้แต่ทำเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ดั้งนั้น ที่ปรึกษาระบบ FAMI-QS จะมีการตรวจสอบทั้งผู้ผลิตหรือแม้แต่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบของห่วงโซ่อาหารที่จะต้องนำกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่ EU ได้กำหนดมาประยุกต์ใช้ภายใต้สภาวะของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ ลูกค้าของเราทำได้อย่างถูกต้องและสูญเสียงบประมาณในการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

     เนื่องจากอาหารสัตว์ และส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นั้นมีความสำคัญอย่างมาก จึงต้องมีการป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อน หรือ สารตกค้างที่เป็นอันตราย ดังนั้นการนำเข้าอาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศ EU จึงให้ความสำคัญและออกกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยเหตุนี้ สมาคมอาหารสัตว์ของ EU หรือ FAMI-QS Asbl จึงนำมาตรฐาน และกฎระเบียบเหล่านี้มาควบรวมกัน (Integrated Management System) เป็น มาตรฐาน FAMI-QS (Feed Additives and PreMixtures Quality System ) ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิต

 • ธุรกิจอาหารสัตว์ เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ขนส่งอาหารสิตว์ หรือในห่วงโซ่อาหารสัตว์ Feed Chain
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com

Categories
Event

เสียงจากลูกค้า สยามแฟ็ทแอนด์ออยล์ จำกัด

Video เสียงจากลูกค้า บริษัท สยามแฟ็ทแอนด์ออยล์ จำกัด

ขอบคุณ บริษัท สยามแฟ็ทแอนด์ออยล์ จำกัด
ที่ให้โอกาศเราเข้าไปเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าและความสำเร็จและขอขอบพระคุณสำหรับ Feedback และบทสัมภาษณ์ ดี ๆ ที่มีให้กัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับ
Categories
Event

เสียงจากลูกค้า Silver Moon Infinity, LTD.

Video เสียงจากลูกค้า Silver Moon Infinity, LTD.

ขอบคุณ บริษัท Silver Moon Infinity, LTD.
ที่ให้โอกาศเราเข้าไปเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าและความสำเร็จของและขอขอบพระคุณสำหรับFeedback และบทสัมภาษณ์ ดี ๆ ที่มีให้กันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับ
Categories
Event

C.N.INTERPRINT & PACK CO.,LTD

C.N.INTERPRINT & PACK CO.,LTD ระบบ BRC global standard for packaging and packaging materials

C.N.INTERPRINT & PACK CO.,LTD
BRC global standard for packaging and packaging materials ทำไมพักหลังบริษัทบรรจุภัณฑ์ให้ความสนใจระบบนี้กันเยอะ
คำตอบคือ BRC ถือได้ว่าเป็นระบบที่มีความเข้มข้นในทุกกระบวนการมากที่สุด ข้อกำหนดมากที่สุด ยากที่สุด แต่ระบบนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากที่สุดเช่นกัน
พูดง่าย ๆ คือ ถ้าคุณทำระบบนี้ผ่านบริษัทคุณจะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับโลกแน่นอน
 
Categories
Event

หลักสูตรการฝึกอบรม FAMI-Qs บริษัท Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.

Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตรอบรม FAMI Quality and Safety System for Specialty Feed Ingredients Version 6 Requirements
ให้กับ บริษัท Speedmark Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
สำหรับประเภทธุรกิจ คลังสินค้า

FAMI-QS ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
เพื่อควบคุมอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าจำหน่ายหรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ เพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามข้อกำหนด และส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ต้องนำกฎระเบียบ ข้อบังคับเหล่านี้มีประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง รวมถึงกฎข้อบังคับของ EU
มาบูรณาการณ์และบริหารอย่างเป็นระบบ
Categories
Event

​บริษัท ไซ-แอ็ม มีเดีย เพรส โปรดักส์ จำกัด

บริษัท ไซ-แอ็ม มีเดีย เพรส โปรดักส์ จำกัด

อบรมที่ไรเก็บทรงไม่อยู่ตลอดเลยนะครับ ถ้าลงไปนอนกับพื้นได้แล้วลูกค้าเข้าใจถือว่าโอเคนะ
อบรม ” SEDEX ” ณ บริษัท ไซ-แอ็ม มีเดีย เพรส โปรดักส์ จำกัด
Categories
ISO50001 training

ISO50001:2011 Energy Management Systems

หลักสูตรการฝึกอบรบมาตรฐาน ISO50001:2011 Energy Management Systems

 • หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับระบบมาตรฐาน ISO50001:2011
 • หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับระบบมาตรฐาน ISO50001:2011
 • หลักสูตรการตรวจติดตามภายในสำหรับระบบมาตรฐาน ISO50001:2011
 • หลักสูตรการตรวจระบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง (Pre-Audit ISO50001:2011
 • หลักสูตรการจัดทำเอกสารสาหรับระบบมาตรฐาน ISO50001:2011
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com

Categories
ISO27001 training

ISO27001 Information Security Management Systems

ISO27001:2005 Information Security Management Systems
หลักสูตรการฝึกอบรบมาตรฐาน ISO27001:2005 Information Security Management Systems​
 • หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับระบบมาตรฐาน ISO 27001:2005
 • หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับระบบมาตรฐาน ISO 27001:2005
 • หลักสูตรการตรวจติดตามภายในสำหรับระบบมาตรฐาน ISO 27001:2005
 • หลักสูตรการตรวจระบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง (Pre-Audit) ISO 27001:2005
 • หลักสูตรการจัดทำเอกสารสาหรับระบบมาตรฐาน ISO 27001:2005
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com

Categories
Quality Improvement training

หลักสูตร Quality Improvement

อบรม quality improve
หลักสูตรการฝึกอบรบมาตรฐาน บริหารงานบุคคลและการจัดการ
 • กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Kaizen Suggestion System)
 • QC’s 7 tools (QC Technique)
 • KPI ภาคปฏิบัติ
 • 5S กับการเพิ่มผลผลิต
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
 • เทคนิคการเป็นหัวหน้างานชั้นยอด (Leadership)
 • เทคนิคการสอนงานตามลักษณะงาน (On the Job Training Technique)
 • การประเมินองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
 • กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
 • การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com

Categories
training พัฒนาทักษะการปฏิบัติงา

บริหารงานบุคคลและการจัดการ

อบรมริหารงานบุคคลและการจัดการ
การฝึกอบรม บริหารงานบุคคลและการจัดการ
 • บริหารงานบุคคลและการจัดการ
 • การบริหารงานและการจัดทำแบบฟอร์มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างทัศนคติ แรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงาน
 • วิธีการพัฒนาตนเองในการทำงานและความก้าวหน้าในองค์กร
 • เสริมทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • การบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชน
 • E.Q. (Emotional Quotient) เสริมสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บังคับบัญชา
 • หลักสูตรการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • จิตวิทยาการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • บริหารสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ
 • Balanced Scorecard & KPls
 • การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาองค์การเพื่อผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
สอบถามข้อมูล : บริษัท คิว เอส จี บี ทรานฟอร์ม จำกัด

Phone : 02-297-0090

Mobile : 096-881-2016, 098-828-4583, 086-322-8834

Line ID : mkt.qsg

Email : qsgbtransform@gmail.com